Obarczenie odpowiedzialnością

Nietypowa sprawa
Pracownik miał poczucie rozgoryczenia, chodź ciężar winy spoczywał jedynie na pracodawcy.
Sytuacja miała miejsce w jednym z przedsiębiorstw. Sprawa była pilna. Pracownik otrzymał zadanie transportu stalowych profili. Przy użyciu wózka widłowego. Profile były o zmiennym środku ciężkości.
Pracownik starał się jak mógł. Przeważyło jednak brak doświadczenia.
Podczas unoszenia profili zerwała się lina unosząca. Niefortunnie został uszkodzony samochód klientów. Wózek stracił stateczność, przewrócił się. Poszkodowany złamał bark. Zdarzenie zostało zgłoszone kierownikowi.
Szef pod wpływem emocji usiłował obciążyć pracownika kosztami wyrządzonej szkody.

Co na to prawo?
Jak najbardziej prawo przewiduje możliwość ukarania pracownika.
Odpowiedzialność materialna ściśle dotyczy szkody wykonanej umyślnie jak i nieumyślnie.
Pracownika obowiązkiem jest wypełnienie nałożonych obowiązków sumiennie i starannie.
O czym mówi art. 100 k.p. § 1
Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Jak robi to nienależycie to wyrządza szkodę pracodawcy.

Jednak zanim pracodawca wystąpi do sądu o naprawienie szkody muszą wystąpić pewne przesłanki. Takie jak wina pracownika, szkoda, związek przyczynowy.

Siła dowodu
Dzięki dobrej wiedzy specjalisty z zakresu bezpieczeństwa. Właściwej interpretacji przepisów. Pracownik nie został pociągnięty do odpowiedzialności materialnej na mocy art. 114 k.p.:
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonego w …………….
Cytowany przepis mówi o obowiązkach pracowniczych. Pracownik nie miał zapisanych w umowie obsługi wózka widłowego.
Nie było podstaw do wystąpienia o naprawienie wyrządzone szkody.

Finał sprawy
Konflikt zakończył się bez sporu. Firma ubezpieczeniowa pokryła szkodę klientom.
Pracownik otrzymał odszkodowanie.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz