Protokół powypadkowy

uraz

To dokument, który zaważyć może o losie firmy. Świadczący o zaistniałym zdarzeniu. Zapisy w protokole formułują przyczyny okoliczności. Niewłaściwie sporządzony, może pozbawić poszkodowanego świadczeń. Źle dobrane środki profilaktyczne niekorzystne będą dla pracowników i pracodawcy. Narażą pracowników na utratę zdrowia bądź życia. Pracodawca może ponieść konsekwencje karne a nawet cywilne. To jeden z najważniejszych dokumentów pracowniczych.

Kiedy sporządza się protokół ?
Gdy podczas pracy wydarzy się zdarzenie. Wszczęcie dochodzenia pozwoli ustalić czy ma związek z pracą. Obowiązek taki ciąży na pracodawcy. Dochodzenie prowadzi zespół powypadkowy. Powołany przez pracodawcę. Działa on z ramienia pracodawcy. Realizując prawnie nałożone obowiązki na pracodawcę.

Rodzaj zdarzenia i jego dokumentowanie.
Rodzaj dokumentu uzależnione jest od rodzaju zdarzenia oraz umowy na podstawie, której wykonują pracę. Świadczą usługę. Wówczas mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Dotyczy to umowy agencyjnej, zlecenia o dzieło lub świadczenie usług. W takich przypadkach nie dokumentuje się zdarzenia protokołem powypadkowym lecz kartą wypadku.
Obowiązek sporządzenia takiej karty ciąży na podmiocie związanym z poszkodowanym.

Poświadczenie nieprawdy w protokole!
Powołany zespól ma obowiązek sporządzić dokumentację w sposób obiektywny. Nie może zatajać i manipulować faktami. Przebieg zdarzenia musi odpowiadać stanowi faktycznemu.
Konsekwencjami za poświadczenie nieprawdy przez zespół powypadkowy może być w sporządzonej dokumentacji może być wszczęte postępowanie karne. Może skończyć się pozbawieniem wolności do trzech miesięcy do lat 5 .
Jest to wystarczający powód aby trzymać się faktów. Dokumentując wszystkie czynności na podstawie zebranych dowodów.
Ponadto jest przesłanka do pociągnięcia zespołu powypadkowego do odpowiedzialności cywilnej na zasadzie ogólnej:
art.415 Kodeksu cywilnego:
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Po co komu ten protokół?
Taki dokument jest niezbędny ubezpieczonemu. Na podstawie tego dokumentu ma podstawę do ubiegania się o świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.
Przeprowadzone dochodzenie przez zespół powypadkowy również wskazuje czy doszło do przestępstwa przez pracodawcę wynikające z art. 220 kodeksu karnego:

  1. Kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnia wynikającego stąd wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku roku.
  3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

WAŻNE:

Bez względu na okoliczności incydentu prowadzonych ustaleń przez powołany zespół powinny wskazać przyczynę a nie sprawcę!

Obowiązkowe ubezpieczenie a odpowiedzialność cywilna.
Pracodawca ma obowiązek płacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wypłacane są na świadczenia związane z zaistniałymi wypadkami. Nie zwalnia to pracodawcy z odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę. Pracownik lub rodzina może dochodzić o uzupełnienie świadczeń drogą cywilną. Odpowiedzialność taka może wystąpić, gdy wypadek wystąpił na skutek działania zawinionego lub zaniechania. To znaczy, że w danej okoliczności nie zrealizował nałożonego obowiązku lub podjął niewłaściwą decyzję co przyczyniło się do powstania incydentu.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz