Przyczyna zewnętrzna urazów kostno- stawowych.

przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

Nie tylko prawdopodobieństwo urazów kostno- stawowych zwiększa się w okresie opadów atmosferycznych lecz również poruszanie się po uszkodzonych nawierzchniach, zastawionych drogach transportowych. Następstwem tych urazów mogą być kolejne znacznie poważniejsze.
Doznając urazu kończyny lub zaczepiając się o wystające elementy na ogół następuje utrata równowagi i to jest przyczyną urazu i szkodliwego kontaktu podłożem lub obiektem.

Dlaczego takie urazy zwiększają się w okresach opadów atmosferycznych?
Na podstawie przeprowadzonych analiz incydentów wypadkowych należy uznać, że śliskie nawierzchnie powodują słabą przyczepność obuwia do podłoża co powoduje utratę kontaktu podeszwy obuwia z podłożem i doprowadza do nienaturalnego przemieszczenia się stawu względem siebie, powodując zmiany w strukturach współtowarzyszących.

Utrata równowagi. Równowaga to stan ciała, przy którym działające siły wzajemnie znoszą się do utrzymania środka ciężkości w celu zachowania naturalnego położenia.
Upadek to gwałtowna, niecelowa zmiana pozycji ciała podczas przemieszczania się i kontakt z podłożem lub przedmiotem. Gdy ciało utraci równowagę upada na ten sam poziom lub niżej.

Ważne:
Sama utrata równowagi nie jest nie jest przyczyną zewnętrzną jak również poślizgnięcie. Należy ustalić co spowodowało utratę równowagi np. poślizgnięcie, zaczepienie o wystający próg, upadek na poziom niżej.

Przyczyna pochodząca spoza organizmu. 
Nie ma przepisów prawnych definiujących przyczynę zewnętrzną. W tej sprawie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18sierpnia 1999r. II UKN 87/89.
Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego zdolny – w istniejących warunkach- wywołać szkodliwe, skutki, w tym pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym.
Oceniając zdarzenie należy wyeliminować przyczyny pochodzące z organizmu poszkodowanego mogące mieć związek z incydentem. Do zdarzeń eliminującą przyczyny zewnętrzną, do której można zaliczyć utratę przytomności zawroty głowy, epilepsje. Czyli czynniki podchodzące z organizmu człowieka nie mające cech z przyczyną zewnętrzną, przytoczonego wyroku Sądu Najwyższego.
Istotnym działaniem zespołu powypadkowego jest ustalenie przyczyny zewnętrznej. Mają one wpływ na zapobieganie w przyszłości incydentom wypadkowym oraz wpływ na otrzymanie świadczeń socjalnych przez ubezpieczonego.
Przyczyn może być wiele i mogą mieć różne podłoże. Uzależnione jest to ściśle od zaistniałych okoliczności zdarzenia.
Sekwencja zdarzeń.
Ustalenie czynników następujących po sobie z różnymi skutkami mogą być inicjowane  przez środowisko zewnętrzne. Dlatego niezbędna jest wnikliwa weryfikacja zagrożeń mogących wystąpić na miejscu zdarzenia.

Przykłady.
Utrata przytomności, zawroty głowy.
Będzie pochodzić z organizmu człowieka.
Ustawienie stopy pod niewłaściwym kątem do podłoża, spowoduje przemieszczenie się stawu względem siebie, odprowadzając uszczerbku. Czyli wówczas wystąpi czynnik pochodzący z organizmu poszkodowanego.

Atak epilepsji- niewłaściwe ustawienie stopy względem podłoża.
Brak ataku epilepsji nie spowodowałby urazu. Ponieważ ubezpieczony usytuował by właściwie stopę na podłożu nie powodując skutków urazowych.
Również będzie uznanie przyczyny zewnętrznej, gdy u poszkodowanego po zdarzeniu wystąpi epilepsja.

Śliska nawierzchnia.
Nie jest przyczyną incydentu wypadkowego. Nie posiada cech przyczyny pochodzącej spoza organizmu.
Dopiero, gdy śliska nawierzchnia spowoduje, przemieszczenie się obuwia lub i utratę równowagi powodując stopy na podłożu doprowadzi do urazu.
Określając przyczynę zewnętrzną należy potwierdzić lub wyeliminować źródło pochodzące z organizmu człowieka.

WNIOSKI:
Zasadne jest uznanie potknięcia się, poślizgnięcia, zaczepienia o ubytek lub wystający stały element przeszkody powodujący przemieszczenie się układu stawów, powodujący szkodliwy wpływ na organizm człowieka.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz