Uzyskanie podpisów od poszkodowanego w wypadku przy pracy.

Niechęć lub przeszkoda złożenia podpisów przez poszkodowanego w dokumentacji powypadkowej a prawidłowy przebieg postępowania powypadkowego.

Udokumentowanie zebranych informacji od poszkodowanego, zapoznanie poszkodowanego z protokołem powypadkowym jak również pouczenie pracownika z przysługującymi prawami jest to nieliczna czynność czynność zespołu powypadkowego, którą ma obowiązek poszkodowany zatwierdzić własnym czytelnym podpisem podpisem.

Niezłożenie podpisu przez poszkodowanego, który nie podaje przyczyn niezłożenia podpisu.

Wydaje się to dziwne zachowanie ale w praktyce można spotkać się również z takimi zachowaniami. Najprawdopodobniej poszkodowany nie zdaje sobie sprawy z powagi konsekwencji, ponieważ mogą skończyć się karą porządkową. Najczęstszą przyczyną takiego zachowania może być chęć wprowadzenia w błąd zespołu powypadkowego co do faktycznego przebiegu zdarzenia. Popełnienie błędu w ustaleniach wypadku przy pracy skutkować, może zastosowaniem niewłaściwymi środkami profilaktycznymi i przyczyniać się do powstawania dalszych wypadków oraz wprowadzić dezorganizację w zakładzie pracy.

Brak możliwości złożenia podpisu ze względu na brak kontaktu z poszkodowanym.

W sytuacjach, gdy z poszkodowanym nie ma kontaktu np. rozwiązał umowę i zmienił adres zamieszkania lub stan zdrowia nie pozwala na złożenie podpisu.

Taka sytuacja niewątpliwie przesądza przedłużenie postępowania o termin 14 dni i jest to uzasadnione, lecz z przepisów nie wynika jak długo postępowanie może być przedłużone. Z pewnością nie może to trwać w nieskończoność.

Należy mieć na uwadze, że poszkodowany ma prawo do uczestniczenia w czynnościach, składać wnioski, zastrzeżenia do protokołu powypadkowego. W takiej sytuacji pracodawca powinien podjąć decyzję o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy lub nie uznaniu.

Jeżeli pracodawca uzna takie zdarzenie za wypadek przy pracy to obowiązkowo należy zastosować środki profilaktyczne zaproponowane przez zespół powypadkowy.

Jak postępować?

Przepisy nie regulują postępowania w takich sytuacjach.

Nie złożenie podpisów przez poszkodowanego w zebranych informacjach jak również w protokołach powypadkowych nie stanowi przeszkody do zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę, ponieważ pracodawca otrzymał informację o zdarzeniu.

Natomiast złożenie podpisów w dokumentacji powypadkowej jest w interesie samego poszkodowanego jest to przeszkodą do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie przez poszkodowanego z tytułu wypadku przy pracy, ponieważ niepodpisana dokumentacja przez poszkodowanego nie zostanie zaakceptowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE:

Należy uznać, że z niepodpisaną dokumentacją wypadkową zapoznamy poszkodowanego, gdy będzie z nim kontakt i zdecyduje się podpisać lub stan zdrowia pozwoli na złożenie podpisu i zapoznania z przysługującymi prawami.

Podpisanie dokumentacji przez poszkodowanego i wnioskowanie o jednorazowe odszkodowanie, po zakończonym leczeniu potwierdzone we właściwym dokumencie przez lekarza prowadzącego leczenie stanowi podstawę do przekazania kompletnej dokumentacji powypadkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W takich przypadkach, należy uzasadnić i udokumentować wszystkie działania pracownika w formie pisemnej, dołączając do dokumentacji powypadkowej.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz