Czynnik materialny związany z odchyleniem

utrata kontroli

To utrata kontroli nad maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem. Poprzedzające wydarzenia. Będące odchyleniem od stanu normalnego jest wydarzeniem wypadkowym.
Analiza wydarzeń to niezbędny krok do określenia przebiegu wydarzeń. Odtworzenie przebiegu wydarzeń pozwala ustalić fakty. Sekwencja wydarzenia określa związek przyczynowo- skutkowy. Identyfikujemy przyczyny. Ustalamy przyczynę. Na ogół są to zaniechania w systemie bezpieczeństwa.

Czynnik materialny

Pochodzi ze środowiska pracy. To każdy obiekt, maszyna, urządzenie, narzędzie. Czynnik mający negatywny wpływ na pracownika.
Środowisko pracy są to czynniki materialne i psychospołeczne. Na które mają wpływ na pracownika na podczas wykonywania pracy. Mogące stanowić dla niego zagrożenie.
Do środowiska materialnego zaliczamy:
-teren zakładu pracy,
-obiekty budowlane wraz z pomieszczeniami,
-maszyny i ich wyposażenie,

-urządzenia

-narzędzia,
-mikroklimat,
-oświetlenie,
-drgania,
-hałas,
-substancje chemiczne w tym pyły,
-czynniki biologiczne.
Do czynników psychospołecznych- niematerialnych zaliczmy:
-stosunki międzyludzkie,
-czynniki organizacyjne,
-rozwój kariery zawodowej,
-kultura pracy.

W opisywanym wydarzeniu siłą sprawczą jest działanie człowieka. Powstrzymanie się od działań jest zaniechaniem. Tolerowanie zaniechań może być następstwem dalszych wydarzeń niepożądanych. Podjęcie decyzji o nie wymianie lin transportowych doprowadzi do poprzednich zajść. Dokonanie czynności sprawdzających stanu użyteczności urządzeń zapobiegnie zdarzeniom.
Pojawienie się niesprawności powinno interpretowane jako zagrożenie. Sama niesprawność może nie spowodować wystąpienie zagrożenia. Dalsze działania mogą wyzwolić zagrożenie. Poprzez wpłynięcie siły kinetycznej, doprowadzającej do uwolnienia czynnika szkodliwego. Może to być rozerwanie, wyrzut, pęknięcie.

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego.

Brak odchylenia od stanu normalnego to prawidłowy przebieg pracy. Natomiast, gdy pojawi się działanie niebezpieczne nastąpi odchylenie od stanu normalnego. Konsekwencją będzie wydarzenie urazowe, uszkodzeniem technicznym bądź awarią. Taki przebieg powoduje zaburzenie procesu pracy.
Zerwanie się liny transportowanego towaru może spowodować wydarzenie urazowe. Jeżeli w obrębie zasięgu nikogo nie będzie nie dojdzie do wydarzenia urazowego. Takie wydarzenie wymusza wprowadzenie zmian. To konieczność zmiany dotychczasowego procesu pracy.


Możesz również polubić

Jeden komentarz

  1. Ada

    Jestem uczniem technika bhp i nadal nie mogę znaleźć przepisu definiującego czynnik materialny.

Dodaj komentarz